Kategórie

Výrobcovia

 OBJEDNÁVKA

Tovar je možné objednávať písomne, telefonicky, faxom alebo cez e-mail. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonicky, prípadne e-mailom. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
Od nových odberateľov požadujeme vyplniť registračný formulár. Po prihlásení sa so svojim menom a heslom máte možnosť editovať si svoj profil (kontaktné údaje, svoje inzeráty, prezerať zadané objednávky, zadávať a kontrolovať stav reklamácii).
Koncový zákazník si vyberie možnosť registrácia koncového zákazníka pre nákup tovaru pre vlastnú potrebu. Po vypnení údajov si zvoľte ľubovoľné prihlasovacie meno a heslo. Koncový zákazník môže vyplniť registračný formulár aj na konci objednávky po vybraní tovaru.
Firemní zákazníci, ktorí chcú nakúpiť tovar na ďalší predaj, alebo na firmu sa registrujú ako veľkoobchodný partner pre nákup tovaru na ďalší predaj. Po potvrdení registrácie z našej strany vám zašleme prihlasovacie údaje na uvedený email (zvyčajne do 24 hodín). Po prihlásení sa vám zobrazia v sprístupnených sekciách (podľa výpisu zo živnostenského registra) ceny s DPH aj bez DPH. V sekciách mimo vašeho zamerania sa vám budú naďalej zobrazovať koncové ceny s DPH. Pre nákup tovaru z nesprístupnenej sekcie je potrebný kontakt emailom pre nacenenie vo VOC cenách (z objednávky v takom prípade by malo byť zrejme, že sa jedná o nákup tovaru nie pre vlastnú potrebu). Pre sprístupnenie sekcie zabezpečovacia technika je potrebné doložiť LICENCIU na poskytovanie technickej služby potrebnej k predaju a montáži zabezpečovacej techniky. S každým veľkoobchodným partnerom si firma AUTOOMEGA, s.r.o. dohodne individuálne obchodné

a platobné podmienky.

Upozornenie: Firemní zákazníci sa musia pred nákupom tovaru vždy najskôr prihlásiť. Ak už je nejaký tovar v košíku nie je možné sa prihlásiť. Získané dodatočné zľavy z cien (odberové, reklamné) sa nezobrazujú priamo v košíku, ale budú vám pridelené po skontrolovaní vo fakturácii. Pri telefonickom overovaní objednávky z našej strany si to viete vždy prekonzultovať.

Tovar, ak nie je dohodnuté inak, je zasielaný na dobierku. Faktúra je zasielaná elektronickou formou zabezpečená elektronickým podpisom a je plnohodnotným dokladom. Ceny uvedené na stránke sú iba informatívne a môžu sa meniť v prípade zmien cien u dodávateľov. Preto pred odoslaním zásielky Vás vždy budeme najskôr kontaktovať a odoslanie tovaru sa uskutoční až po telefonickom, prípadne emailovom potvrdení.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude zákazníkovi účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Ján Mráz-PROtuning

* DODACIE PODMIENKY *

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý je skladom, sa snažíme expedovať ešte v ten istý deň alebo na druhý deň. U niektorých výrobkov je individuálna dodacia lehota v závislosti od stavu zásob dodávateľov firmy PROtuning.

Neodoslaný tovar evidujeme iba na žiadosť zákazníka. Pri doposielaní tovaru s čiastočne vybavenej objednávky sa opätovne účtuje dopravné.

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou, ktorá zodpovedá za bezproblémové doručenie nepoškodenej zásielky. Skontrolujte si zásielku ihneď po prevzatí v prítomnosti kuriéra.

V prípade poškodenej zásielky spíšte s kuriérom reklamačný protokol a následne nás kontaktujte aby sme mohli čo najrýchlejšie zjednať nápravu.

Objednaný tovar je možné odobrať aj v našich predajniach, prípadne si ho nechať zaslať vopred dohodnutou prepravou.

UPOZORNENIE:

Internetové ceny platia iba pri objednávkach cez e-shop!

Priamo na predajných miestach nemusia byť rovnaké ako na e-shope.

Pre dodržanie internetovej ceny je nutné urobiť si objednávku cez e-shop.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nemusí byť v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nemusí byť prípadná reklamácia uznaná.

 STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky môže predávajúci kupujúcemu účtovať škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,   neodpovedá na e-maily atď.)

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote max. do 14-tich kalendárnych dní od preverenia dostupnosti a ceny.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)*

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy a my Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s odstúpením od kúpnej zmluvy.

Veľmi dôležité je, aby zákazník dodržal nasledovné body:

* tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

* tovar nesmie byť použitý

* tovar musí byť nepoškodený

* tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

* tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

 

Podľa zákona 108/2000 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

NEDODRŽANIE – PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky /mailom, prípadne telefonicky/. Zákazníkovi bude v takomto prípade účtovaný storno poplatok vo výške 30 €. V poplatku je zahrnutá cena prepravy k zákazníkovi, cena za spätné vrátenie balíka a ďalšie vzniknuté náklady s neprevzatým tovarom/.

Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade storno poplatku elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má v tomto prípade možnosť požiadať o opätovné zaslanie zásielky po prevedení platby vopred na účet spoločnosti. V takomto prípade mu nebude účtovaný storno poplatok, iba sa pôvodná cena navýši o cenu dopravného – náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky alebo storno poplatku v uvedenom termíne, bude spoločnosť nútená pristúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú. Preto Vás žiadame, aby ste si objednávali tovar iba v prípade, že oň máte skutočný záujem.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Čestne prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá PROtuning v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu PROtuning súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

V Poprade dňa 4.3.2013


Facebook